مغلوب ساختن پیشی جستن می گوید: او به تعویق انداختن G7می خواهد به دعوت کشورهای دیگر

Homeلوسیانمغلوب ساختن پیشی جستن می گوید: او به تعویق انداختن G7می خواهد به دعوت کشورهای دیگر
آهنگ پیشواز همراه اول