کتاب موسیقی لاتین tagged posts

کتاب لاتین

وی در مورد آخرین تصمیمات در زمینه تهیه کاغذ کتاب لاتین نشر گفت: تلاش می شود تا کاغذ تهیه شود. ابتدا باید موضوع اختصاص ارز به سایر سفارشات ثبت شده در سال گذشته مورد توجه قرار گیرد.

پیگیری برای ارائه خدمات کاغذی به ناشران
وی افزود: این اقدام برخی از نگرانی های صنعت نشر کتاب لاتین را برطرف خواهد كرد. قسمت دوم؛ پیگیری درخواست وزارت فرهنگ و رهبری اسلامی برای تهیه کاغذ به ناشران که همچنان در این زمینه تحت پیگرد قانونی است که جزئیات آن پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد...

Read More