ریک ویلسون: مغلوب ساختن پیشی جستن را ‘خیانت’ به معنیمردم خواهد شد ‘توالت’ در قبر ‘به صورت تمام وقت’

Homeلوسیانریک ویلسون: مغلوب ساختن پیشی جستن را ‘خیانت’ به معنیمردم خواهد شد ‘توالت’ در قبر ‘به صورت تمام وقت’
آهنگ پیشواز همراه اول