آن بود که اوباما در تمام طول

Homeلوسیانآن بود که اوباما در تمام طول
آهنگ پیشواز همراه اول