د Blasio تحت محاصره به عنوان ” اشغال شهرسالن’ معترضان باج خواهی شهردار بارادیکال خواسته

Homeلوسیاند Blasio تحت محاصره به عنوان ” اشغال شهرسالن’ معترضان باج خواهی شهردار بارادیکال خواسته
آهنگ پیشواز همراه اول