بایدن روز بد: دچار سردرگمی اوباما بامغلوب ساختن پیشی جستن از دست می دهد جایی در میانه پاسخ ‘…من نمی توانم به یاد داشته باشید…’

Homeلوسیانبایدن روز بد: دچار سردرگمی اوباما بامغلوب ساختن پیشی جستن از دست می دهد جایی در میانه پاسخ ‘…من نمی توانم به یاد داشته باشید…’
آهنگ پیشواز همراه اول